Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Polityka Ochrony Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Load.Me

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Load.Me spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Radomska 8, 31-435 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000689593, kapitał zakładowy w wysokości 250 000 zł (opłacony w całości), (dalej jako „Administrator” lub „Spółka”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@w-net.eu lub pisemnie na ww. adres siedziby.

3. Zakres przetwarzanych danych — imię, nazwisko, adres e-mail, NIP, REGON, numer telefonu oraz dane wynikające z zestawienia tych danych.

4. Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. "Dane retencyjne" takie jak:

 • dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
 • dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • realizacja świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługa reklamacji (6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 • marketing bezpośredni usług Administratora w formie kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda);
 • wyrażona zgoda na przetwarzanie danych celem prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

6. Dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom, które wykonują usługi na rzecz Administratora konieczne do świadczenia usług, których dotyczy zawarta przez Panią/Pana umowa z Administratorem;
 • w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów dane mogą być przekazywane również innym abonentom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym;
 • odbiorcom, na których rzecz ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu, lub innego organu władzy.

7. Dane będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda:
 • a) żądać przeniesienia danych osobowych, w tym przesłania danych innemu administratorowi;
 • b) wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółka ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne celem wykonania Umowy.